Raspberry Pi

Webserver Nginx met PHP installeren op Rasberry Pi

De Nginx webserver komt het beste uit de testen op het gebied van snelheid en geheugengebruik. Hierbij leg ik uit hoe je deze webserver installeert op de Raspberry Pi met de Wheezy (Debian) distributie i.c.m. PHP.

Installatie Nginx
Installeer Nginx via de package manager:

sudo apt-get install nginx

Zorg ervoor dat er een gebruiker www-data is en deze tot de www-data groep behoort:

sudo useradd www-data
sudo groupadd www-data
sudo usermod -g www-data www-date

Maak de webroot aan en stel de juiste rechten in:

cd /var/
sudo mkdir www
sudo chown www-data:www-data www/

Pas /etc/nginx/sites-available/default aan naar:

server {
  listen  80;
  server_name localhost;
  access_log /var/log/nginx/localhost.access.log;

  ## Default location
  root  /var/www;
  index index.php index.html;

  ## Images and static content is treated different
  location ~* ^.+.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|xml)$ {
   access_log    off;
   expires      30d;
  }

  ## Parse all .php file in the /var/www directory
  location ~ .php$ {
   include fastcgi_params;
   fastcgi_intercept_errors on;
   fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
  }

  ## Disable viewing .htaccess & .htpassword
  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}
upstream backend {
    server 127.0.0.1:9000;
}

Installatie PHP
Installeer PHP5:

sudo apt-get install php5-fpm php5-cgi php5-cli php5-common

Pas de configuratie in “/etc/php5/fpm/pool.d/www.conf” aan zodat PHP op poort 9000 luistert:

listen = /var/runphp5-fpm.sock

aanpassen naar

listen = 9000

Maak het bestand “/var/www/index.php” aan met onderstaande gegevens:

<?php 
phpinfo();
?>

(Her)start webserver

sudo /etc/init.d/php5-fpm restart
sudo /etc/init.d/nginx restart

Voltooid
Open http://[hier-het-ip-van-de-raspberry]/ in een webbrowser en hier zou je de statuspagina van PHP moeten zien.

ADD YOUR COMMENT